GİZLİLİK BİLDİRİMİ-KVKK Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

BESTPRO Academy’nin www.bestproacademy internet sitesini ziyaret etmeniz ve sitemiz aracılığıyla size sunulan bilgi ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz bilgi ve hizmetlere ilişkin tarafımızca elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen aşağıdaki şartlara tabidir. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu internet sitesi aracılığıyla size sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunma ve İşlenme Politikasının Amacı 

BESTPRO Academy olarak kuruluşumuzdan günümüze kadarlık sürede verilen bilgi ve hizmetlerin gizliliği ve etiği gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamıştır. Şirketimizin temel politikası kişisel verilerin güvenilirlikle korunmasıdır. Yasal düzenlemeden önce şirketimiz kişisel verilerin gizliliğine son derece yüksek oranda önem vermiştir.  Yasal düzenlemeden sonra da BESTPRO Academy olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı taahhüt etmektedir. Ayrıca kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm prensiplerimiz iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 

İşbu Gizlilik Bildirimi’nin amacı, BESTPRO Academy tarafından işletilmekte olan http://www.bestproacademy.com internet sitesinin işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Kullanıcı”) tarafından BESTPRO Academy ile paylaşılan veya BESTPRO Academy’nin, Kullanıcı’nın sitemizi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

BESTPRO Academy 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

BESTPRO Academy elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Verilerin İşlenişi

İşbu başlık altında, BESTPRO Academy tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin neleri kapsadığı aşağıda belirtilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgisi
Müşteri yorum, geri bildirim ve şikâyet bilgileri
Pazarlama Bilgisi
Olay Yönetimi Bilgisi

BESTPRO Academy elde ettiği bilgileri teknik iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde etmektedir.  Sitede sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla da IP bilgileri toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, belirtilen kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilerin Kullanım Amaçları 

Gizlilik politikamız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kulla nıcı’nın rızasıyla ve kanunda belirtilen hukuka uygun olarak elde edilmiş diğer veriler hizmet kalitemizi arttırmak ve iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. “BESTPRO Academy Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası” olası bireysel ve kurumsal müşteri adaylarımızın ve müşterilerimizin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktadır. BESTPRO Academy bu politikayı kanuna uygun olarak ve kişisel verileri daha güvenle korunmak üzere değiştirme hakkına sahiptir. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

BESTPRO Academy Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş gelişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, BESTPRO Academy ve Şirketimizle iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Kullanıcı ile bağlantı kurmak ve Kullanıcı’nın Site’deki kullanımını iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında da kullanılabilir. Ayrıca Kullanıcı’nın kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirketimizin iş ortakları tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.

Şirketimiz ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. 

BESTPRO Academy, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veriyi işleyerek teknik iletişim dosyası şeklinde üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi ve sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. (Teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Kullanıcı tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır). Kullanıcı’lar bu teknik iletişim dosyasının gelmemesi için veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı alacak şekilde tarayıcı ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

BESTPRO Academy, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Kullanıcı’ya işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için BESTPRO Academy’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

BESTPRO Academy, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, araştırma, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı,  yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri 

Kullanıcı, BESTPRO Academy’ye başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir ;

Bireysel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgiyi talep etme
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Ulusal ve Uluslararasında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
İlgili kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
İlgili kanun uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kullanıcı yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini BESTPRO Academy resmi internet adresinde bulunan iletişim formunu (eksiksiz olarak doldurulmuş ve ıslak imzalı) ve kimlik fotokopilerini iletişim adresine iadeli taahhütlü gönderebilirler. Başvurular bireyseldir, başkası adına başvuru talebinde bulunulamaz. Başvurular en kısa sürede ve şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvuru sahiplerinden ayıca ilgili bilgi ve belge talep edilebilir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde BESTPRO Academy’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır. Ayrıca BESTPRO Academy, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili kanun uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.